Història

La xarxa Conflicte, Infància i Comunicació (CONINCOM) es constitueix el 2009 com xarxa d’investigació que reuneix experts de diferents universitats espanyoles pertanyents a un grup de treball interdisciplinari amb una trajectòria consolidada a través de més de 10 anys i una notable projecció exterior.

Actualment, la xarxa CONINCOM està desenvolupant la investigació “L’ús de les TIC i la Bretxa Digital entre adults i adolescents. Trobades i distanciaments a l’escola i a la llar” (AUSTICA), finançat pel MICINN (Pla Nacional R+D+I, 2008-2011). Aquesta investigació té per objecte principal analitzar la distància cultural que existeix entre diferents generacions. Es pretén explorar, tal com es desprèn del títol, en quina mesura existeix una “bretxa digital”, entre adolescents, pares i professors i quina incidència té aquesta en les percepcions i pors que tenen els segons respecte als usos de les TIC que fan els primers. Així, des de la sociologia, la teoria de la comunicació i altres disciplines afins, la xarxa d’investigació AUSTICA vol abordar la percepció i ús de les TIC per part de dos dels principals agents socioeducatius: pares i professors i, al mateix temps, abordar com s’utilitzen les TIC per crear noves xarxes de relació i comunicació social especialment per part dels adolescents.

Antecedents de la xarxa d’investigació CONINCOM

La xarxa CONINCOM té com a punt de partida de la seva llarga trajectòria investigadora la creació del grup d’investigació constituïda en el marc de la Facultat de Comunicació Blanquerna al voltant de la interrelació de tres conceptes: Violència, Comunicació i Ètica Periodística (VICEP), i coordinat pel Dr. Jordi Busquet.

El grup d’investigació de la Facultat de Comunicació Blanquerna (Universitat Ramon Llull) es va constituir el desembre de 1997 arran d’un encàrrec del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) per realitzar un model d’anàlisi qualitativa de la violència a la televisió. Fruit d’aquest encàrrec es va realitzar un estudi titulat “Violència i televisió. Criteris per a l’elaboració d’un mètode d’anàlisi qualitatiu”. Anys més tard es va publicar el llibre La violència en la mirada. L’anàlisi de la violència a la televisió (2001) que constitueix la base teòrica de tots els treballs de la xarxa CONinCOM.

Posteriorment, el grup d’investigació va dur a terme un segon estudi, de caràcter eminentment empíric, que tenia per objecte conèixer la interpretació o la lectura que els nens i nenes fan de les escenes violentes que apareixen als espais audiovisuals de ficció. Aquest treball, titulat “Infància, violència i televisió. Usos televisius i percepció infantil de la televisió“ (2003), ha servit com a punt de partida de posteriors projectes d’investigació. Podeu trobar una síntesi del treball a: Chilhood; Violence and Television: television Usi and Chilhood Perception of Violence in Televison. En aquest estudi es va seguir la tendència de les principals línies d’investigació apuntada fins al moment, focalitzant l’atenció en la presència de violència en els programes de ficció (especialment sèries de dibuixos animats i pel·lícules) i en la seva possible incidència en la població infantil. Així, a través de l’experiència acumulada en aquest àmbit d’estudi, la xarxa d’investigació CONINCOM ha anat consolidant una definició de l’espectador infantil com un interlocutor vàlid capaç d’interpretar els missatges audiovisuals i construir els seus propis significats; constant que el nen posseeix una certa “cultura televisiva” que li permet distingir els diversos gèneres televisius; i elaborar alhora un discurs argumental sobre la violència real i de ficció, i les diferents tipologies de violència.

El 2003, el grup d’investigació va participar en l’organització del Segon Congrés Internacional de Comunicació i Realitat de la Facultat de Comunicació Blanquerna titulat “Violències i mitjans de comunicació: Recursos i discursos”.

Un altre dels referents de la xarxa d’investigació CONINCOM es troba en el marc del projecte ETHOS de la Universitat Ramon Llull (URL) que va patrocinar una investigació titulada: “Observatori sobre la violència en els mitjans de comunicació. Codis ètics i tracte de la violència en els mitjans de comunicació”. L’objectiu central era recollir i analitzar els codis ètics i les normes deontològiques vigents en les empreses de comunicació. En el marc del projecte, es van realitzar entrevistes a destacats periodistes per conèixer els criteris sobre el tracte de la violència en els programes informatius.

Des de l’any 2006 el grup coordina i elabora la Guia Multimèdia Abacus-Blanquerna. La quarta i última edició de la guia, que correspon a l’any 2009-2010, té un caràcter interactiu i es pot consultar mitjançant el portal de comunicació d’ABACUS.

El projecte Infància, Violència i Televisió. Els espais informatius i els imaginaris de la violència en els nens i adolescents (INVIOTEL), finançat pel MEC (Pla Nacional R+D+I, 2004-2007) constitueix el passat més recent d’aquesta llarga trajectòria investigadora acumulada per la nova xarxa CONINCOM. Aquest projecte d’investigació ha pretès, des dels seus inicis, conèixer millor els usos televisius i aprofundir en la percepció dels nens i nenes sobre les diferents formes de violència i de la seva presència en els espais informatius audiovisuals.

Amb el projecte “L’ús de les TIC i la Bretxa Digital entre adults i adolescents. Trobades i distanciaments en l’escola i en la llar” (AUSTICA), finançat pel MICINN (Pla Nacional R+D+I, 2008-2011), la xarxa d’investigació CONINCOM amplia les seves principals línies d’investigació per incloure les percepcions i l’ús de les “velles” i “noves pantalles” per part dels adolescents; i per aproximar-se també a les implicacions que aquestes puguin tenir en les “trobades i distanciaments” entre adolescents i adults, principalment a través de dos dels principals agents socioeducatius (pares i professors).

Anuncis